Vzdělávání:

 

Cílem našeho vzdělávání je dítě, které si poradí v každé situaci, osvojí si poznatky, dovednosti, které přesahují školní prostředí. Dokáže je uplatnit v životě mimo školu. Klademe důraz na prožitkové učení. Zaměření naší MŠ je všeobecné, s upřednostněním hudebních činností, promítajících  se do jednotlivých ročních období.

Oblasti předškolního vzdělávání (podle RVP PV)

 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a jeho psychika
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět

 

Klíčové kompetence

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Komunikativní kompetence
 • Sociální a personální kompetence
 • Činnostní a občanské kompetence

 

Dílčí cíle a záměry školního vzdělávacího programu

 

 • Zajistit v prostoru MŠ dětem pocit bezpečí, individuální svobody a pohody. Výchova ke zdravému životnímu stylu.
 • Realizovat vzdělávací program v úzké vazbě s rodiči při respektování jejich možností a potřeb ve prospěch dítěte. Spolupráce s rodiči je pro nás velmi důležitá.
 • Umožňovat přirozeně vznikající situace a nápady, modernizaci aktivit, využití hudby, pohybu, dramatizace, výtvarných aktivit.
 • Nechat děti projevovat sebevědomě, svobodně, ve vzájemné spolupráci při prožitkových činnostech a programech pro rodiče a ostatní veřejnost.
 • Individuální práce s dětmi s odloženou školní docházkou, s dětmi  z málo podnětného prostředí a s dětmi zvláště nadanými.
 • Profesionálním přístupem pedagogických pracovnic získávat prestiž MŠ u rodičů i na veřejnosti.
 • Poznáváme krásy okolí MŠ a našeho regionu na různých výletech a tématických zájezdech.
 

 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku -   ZDE 
Poprvé ve školce - ZDE
Rady pro dobrý školkový start - ZDE
Školní řád -  ZDE
Výroční zpráva šk. rok 2021/2022 - ZDE